E-novice

Knjiga

Mlinček 1 – komplet

Slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj, Simona Knez

cena: 59,40 €

na zalogi

Prihranite čas in naročite učbeniški komplet za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole, ki vključuje delovni učbenik v treh delih ter vadnici za slovenščino in matematiko, z enim klikom.

Mlinček 1 – delovni učbenik, 1. del
Mlinček 1 – delovni učbenik, 2. del
Mlinček 1 – delovni učbenik, 3. del
Mlinček 1 – vadnica za slovenščino
Mlinček 1 – vadnica za matematiko

__________________________________

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V 1. RAZREDU

Medpredmetno povezovanje kot didaktični pristop oz. učna strategija se od drugih pristopov loči po tem, da učitelj poskuša določeno vsebino podati čim bolj celostno, zato povezuje učne vsebine oz. cilje več predmetov. Pri tem uporablja različne učne metode in oblike dela. Tako delo zahteva ustrezen izbor ciljev in vsebin različnih predmetov, njihovo povezovanje, natančno načrtovanje ter dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljavo. Za medpredmetne povezave je pomembno, da so prilagojene razvojni stopnji otrok in njihovemu predhodnemu znanju.
Tako zasnovan pouk se približa ciljem holističnega (celostnega) učenja in poučevanja, ki bolje odraža realni, interaktivni svet in njegovo kompleksnost ter odpravlja meje med posameznimi disciplinami in podpira načelo, da je vse znanje povezano. Tovrsten pouk je tudi dobra priprava na vseživljenjsko učenje.
V večpredmetnem delovnem učbeniku Mlinček smo povezovali učne vsebine oz. cilje iz slovenščine, matematike in spoznavanja okolja. Vsebinski okvir je dalo spoznavanje okolja, ki obsega naravoslovje in družboslovje. Okolje (posredno okolje, v katerem živi učenec) ponuja dovolj vsebin za povezovanje z matematiko in slovenščino.
Povezovanje poteka na več ravneh. Pogosta je konceptualna povezava, ko so v nalogi ali predlagani dejavnosti združeni isti pojmi in vsebine, ki jih določajo učni cilji vseh treh ali dveh predmetov. V drugih primerih je povezava namenjena poglabljanju in doživljanju vsebin. Pogoste so tudi konceptualno-procesne povezave, ko je na primer pojmovno znanje spoznavanja okolja in matematike združeno v novonastalo procesno znanje s področja ravnanja s podatki.
Zaradi raznolikosti vsebin medpredmetno povezovanje ni vedno smiselno. Tako je veliko nalog ali dejavnosti iz matematike in slovenščine samostojnih, znotraj poglavij relativno nepovezanih. Zlasti pri literarnih besedilih smo upoštevali odmik v doživljajski svet. Otroci neodvisno od drugih predmetov razvijajo interes za poslušanje in branje književnih besedil, uživajo v besednih in jezikovnih igrah ter tako razvijajo ustvarjalno rabo jezika.

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Mlinček 1, 1. del (s kodo za i-učbenik)

Slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

delovni učbenik

V delovnem učbeniku se prepletajo tri predmetna področja: slovenščina, matematika in spoznavanje okolja. Večpredmetni učbenik prinaša veliko prednosti tako za učitelje kot učence, saj med drugim omogoča enostavnejše načrtovanje pouka in upošteva celostno dojemanje sveta, ki je značilno za to starostno obdobje.

več »

Mlinček 1, 2. del

Slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

delovni učbenik

V delovnem učbeniku se prepletajo tri predmetna področja: slovenščina, matematika in spoznavanje okolja. Večpredmetni učbenik prinaša veliko prednosti tako za učitelje kot učence, saj med drugim omogoča enostavnejše načrtovanje pouka in upošteva celostno dojemanje sveta, ki je značilno za to starostno obdobje.

več »

Mlinček 1, 3. del

Slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

delovni učbenik

V delovnem učbeniku se prepletajo tri predmetna področja: slovenščina, matematika in spoznavanje okolja. Večpredmetni učbenik prinaša veliko prednosti tako za učitelje kot učence, saj med drugim omogoča enostavnejše načrtovanje pouka in upošteva celostno dojemanje sveta, ki je značilno za to starostno obdobje.

več »

Mlinček 1

Vadnica za slovenščino

Tatjana Kokalj

zbirka vaj

Vadnica za slovenščino vsebuje vaje za grafomotoriko in veliko raznovrstnih nalog za razvijanje vidnega in slušnega zaznavanja (zaznavanje dolžine besed, iskanje besed, ki se rimajo, zlogovanje, določanje prvega in zadnjega glasu v besedi, glaskovanje, globalno branje).

več »

Mlinček 1

Vadnica za matematiko

Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez

zbirka vaj

Temeljni matematični pojmi, ki jih učenci pridobivajo v prvem razredu, morajo biti dobro utrjeni, saj so ključnega pomena za dojemanje in razumevanje matematike v višjih razredih. Zato vadnica za matematiko ponuja veliko nalog, ki pa so hkrati tudi iskrive, duhovite in bogato ilustrirane, da jih bodo učenci z veseljem reševali.

več »

En dva tri, odkrij jo ti, 1. del

Matematika za 1. razred osnovne šole

Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran

delovni učbenik

Delovni učbenik je napisala didaktično dobro podkovana avtorska skupina. Pripravljen je tako, da omogoča aktivno učenje matematike prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno.

več »

En dva tri, odkrij jo ti, 2. del

Matematika za 1. razred osnovne šole

Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran

delovni učbenik

Delovni učbenik je napisala didaktično dobro podkovana avtorska skupina. Pripravljen je tako, da omogoča aktivno učenje matematike prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno.

več »

En dva tri, odkrij jo ti

Matematika za 1. razred osnovne šole

Mateja Petrič, Vilma Snoj

zbirka vaj

Zbirka vaj dopolnjuje delovni učbenik. Napisali sta ga izkušeni učiteljici in vanj vnesli svoje izkušnje iz prakse. Tako so nastale vaje, s katerimi lahko učenci dobro utrjujejo pridobljeno snov.

več »

Okolje in jaz 1, 1. del

Spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Mojca Pečar, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Milica Antić Gaber, Davor Grgičević

delovni učbenik

Delovni učbenik je pripravljen tako, da omogoča aktivno učenje prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno. Vsebuje naloge za reševanje ter navodila za dejavnosti, ki jih otroci izvajajo v razredu in na prostem. Poudarek je na otrokovem osebnem doživljanju ter neposrednem spoznavanju naravnega in družbenega okolja.

več »

Okolje in jaz 1, 2. del

Spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

Dušan Krnel, Mojca Pečar, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Milica Antić Gaber, Davor Grgičević

delovni učbenik

Delovni učbenik je pripravljen tako, da omogoča aktivno učenje prek dejavnosti, na konkretni ravni, postopoma in učenčevi razvojni stopnji primerno. Vsebuje naloge za reševanje ter navodila za dejavnosti, ki jih otroci izvajajo v razredu in na prostem. Poudarek je na otrokovem osebnem doživljanju ter neposrednem spoznavanju naravnega in družbenega okolja.

več »

Mlinček

Priročnik za učitelje

Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj

priročnik za učitelje

Poglavja v priročniku si sledijo v enakem zaporedju kot v delovnem učbeniku in vsebujejo za vsakega od treh predmetov:
- teoretično ozadje, ki utemeljuje vsebine in razširja obzorje učitelja;
- cilje, ki so povzeti po učnem načrtu;
- navodila za delo z učbenikom, dodan je faksimile naloge za lažjo orientacijo;
- navodila za dodatne dejavnosti, s katerimi uresničujemo cilje, hkrati pa omogočajo individualizacijo in diferenciacijo.

več »

Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja

Priročnik za učitelje prvega triletja osnovne šole

Dušan Krnel

priročnik za učitelje

Priročnik nadgrajuje priročnike za posamezen razred, saj ponuja celovit pregled nad tremi razredi prvega triletja in je v pomoč učiteljem pri načrtovanju postopnega vpeljevanja določenih pojmov in postopkov.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.